Friday, June 9, 2017

பைந்தமிழால் ஆட்சிதனைப் பற்றியதை எண்ணாமல் நைந்துவிட காண்பதுவும் நன்றாமோ
எங்கும் தமிழே!  எதிலும்தமிழ் என்றே!
பொங்கும் நமதாட்சி என்றாரே! -இங்கேதான்
மங்கும் தமிழ்தானே மாற்றம் இலை!ஏனோ
சங்கம்வ ளர்த்தவளா தாய்!


அன்னைத் தமிழ்தானே! ஆட்சி மொழியென்றே
சொன்ன நிலையென்ன! சொல்லுங்கள்!-இன்றேதான்
ஆண்டும் பலசெல்ல ஆனதென்ன நாடறியும்
வேண்டும் வழிதான் விளம்பு!


பைந்தமிழால் ஆட்சிதனைப் பற்றியதை எண்ணாமல்
நைந்துவிட காண்பதுவும் நன்றாமோ-பைந்தமிழோ
வாழ்விழந்தே தேய்ந்திடவும் வந்தமொழி வாழ்ந்திடவும்
சூழ்நிலையா நாட்டில் நலம்!சடங்காகிப்  போயிற்றாம் சட்டந்தான் இங்கே
அடங்காது துன்பந்தான் அந்தோ-தடங்காணோம்
கன்னித் தமிழ்தாயே காலத்தால் என்றென்றும்
மன்னும் அவருக்கே மாசு!இன்றில்லை என்றாலும் என்றேனும் கண்டிடுவர்
நன்றில்லா செய்கையென நாடறியக்-குன்றிடுவர்
காலம் பதில்சொல்லும் கன்னித் தமிழ்வெல்லும்
ஞாலம் அறியும் சிறப்பு!


ஆங்கிலத்தில் பள்ளிகளும், தேடுகின்ற பெற்றோரும்,
தாங்குகின்ற ஆட்சிகளும்! நம்நாட்டில்!-தீங்குமிக,
காரணமே ஆயிற்றே காசென்றே பள்ளிகளும்
தோரணமாய் நாளும் வரும்

                                        புலவர் சா இராமாநுசம்

Wednesday, June 7, 2017

வாழ்க வாழ்க தமிழ்மணமே- பதிவுகள் வளர்ந்திட இன்று அனுதினமே!வாழ்க வாழ்க தமிழ்மணமே- பதிவுகள்
வளர்ந்திட இன்று அனுதினமே
சூழ்க சூழ்க பொலிவுடனே –வானின்
சுடரென என்றும் வலுவுடனே
வருவது கண்டே மகிழ்கின்றோம்-மதிப்பெண்
வழங்கலும் எளிதென புகழ்கின்றோம்
கருவென இருந்தவர் பலரின்றே-பூத்து
காய்த்திடச் செய்தாய் நனிநன்றே!


புலவர் சா இராமாநுசம்ஃ

Tuesday, June 6, 2017

மழையே மழையே வாராயோ- வாடும் மக்கள் துயர்தனைப் பாராயோ!மழையே மழையே வாராயோ- வாடும்
மக்கள் துயர்தனைப் பாராயோ
பிழைதான் செய்தோம்! பொறுப்பாயே-உனது
பிள்ளைகள் தம்மை வெறுப்பாயோ
உழுவார் தொழிலே முடங்கிவிட-பற்றா
உணவுப் பஞ்சம் அடங்கிவிட
தொழுவோம் உன்னைப் பாராட்டி-மற்ற
தொழிலும் வளர்ந்திட சீராட்டி


புலவர் சா இராமாநுசம்

Monday, June 5, 2017

சென்னநகர் முழுவதுமே குடிநீர்ப் பஞ்சம் செப்புதற்கு இயலாது கொதிக்கும் நெஞ்சம்சென்னநகர் முழுவதுமே குடிநீர்ப் பஞ்சம்
செப்புதற்கு இயலாது கொதிக்கும் நெஞ்சம்
அன்னைகுலம் தெருவெங்கும் குடத்தைத் தூக்கி
அலைகின்றார் பொங்கிவரும் கண்ணீர் தேக்கி
என்னவெனப் பார்காத ஆட்சி இங்கே
இருக்கின்றார் அமைச்சர்பலர் தீர்வு எங்கே
சின்னமது இரட்டையிலை பெறவே போட்டி
செய்கின்றார் சிந்தைதனில் திட்டம் தீட்டி


புலவர் சா இராமாநுசம்

Saturday, June 3, 2017

கவிக்கோ மறைவு! இரங்கல்பா!எதிர்பாரா செய்தியது துடிக்க ஒன்றே-காலை
எழுந்தவுடன் இதயத்தை தாக்க இன்றே
கதிர்போல நேற்றுவரை ஒளியும் தந்தார்-ஏனோ
கவிக்கோ தன்னுடைய உயிரை ஈந்தார்
உதிரிப்பூ அல்லயவர்! கவிதை உலகில்-தமிழ்
உள்ளவரை மறையாது! புகழும் அலகில்


கபுலவர் சா இராமாநுசம்

Friday, June 2, 2017

ஆறுவது சினமென்றே ஆன்றோர் சொன்னார்!ஆறுவது சினமென்றே ஆன்றோர் சொன்னார்
அவ்வாறே தம்வாழ்வில் அவரும் நின்னார்!
மாறுவது மனிதகுணம்! அறிந்த உண்மை!
மாற்றமில்லை இன்றுவரை இந்தத் தன்மை
கூறுவது என்னவென ஆய்தே கூறும்!
குற்றமொடு சினம்கூட குறைந்து மாறும்!
தேறிவிடும்! தெளிவடையும் மனித குலமே
தேவையில்லா சாதிமதம் நீங்க நலமே!


புலவர் சா இராமாநுசம்

Saturday, May 27, 2017

என் முகநூல் பதிவுகள்

உறவுகளே!
குரங்கு ஆப்பம் பங்கிட்ட
கதைபோல ஆகிவிடும், அண்ணா திமுகா வின், இரண்டு அணிகளின் எதிர் காலம்!

ஆலமரத்தின் விதை ,மிகவும் சிறியதாக இருந்தாலும் முளைத்து மரமாகி தழைத்தால்
பெரிய படையே அதன் நிழல் தங்கி ஓய்வு கொள்ள
முடியும்! ஆனால் பனை மரத்தின் விதை மிகப் பெரியதாக இருந்தாலும் முளைத்து மரமானால் அதன்
நிழலில் ஒருவர் கூட தங்க இயலாது ஆகவே நாம்
ஆலம் விதையாகத் தான் வாழ வேண்டும்!


ச என்ற எழுத்தில் தான்( பெயர் ) ஆரம்ப மாகிறது என்பதால் சந்தணமும் சாக்கடையும் ஒன்று என்றா
சொல்ல முடியும்? அப்படிதான் சில நிகழ்வுகள் நாட்டில் நடப்பதைப் பார்கும் போது எண்ணத் தோன்றுகிறது

கற்றலின் கேட்டல் நன்று,என்று
காது கேட்பவனிடம் ,சொல்வது
பலன் தரும்!! பிறவிச் செவிடனிடம் சொல்வதால்
பலன் உண்டா!

சொல்லுதல் எளிது! யாருக்கு!பிறருக்கு!
செய்வது அரிது! நமக்கு

அனைவருக்கும் நன்றாம் பணிவாக நடத்தல் என்றாலும்
செல்வர்கள் , அவ்வாறு நடந்தால் அதுவே அவர்களுக்கு
மேலுமொரு செல்வமாகும்

நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர் பொருட்டு எல்லார்க்கும்
பெய்யும் மழை என்பர்! ஆனால்
சென்னையில் மட்டும் மழை இல்லையே!
ஏன்? அப்போ!!!!!!!?

புலவர்  சா  இராமாநுசம்

இவற்றையும் வாசிக்கலாமே.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...